Seanca e tretë e Kuvendit për koronavirusin, ja ndryshimet që u miratuan

Gjatë seancës së sotme parlamentare janë miratuar gjithsej 11 akte ligjore, disa prej tyre në lidhje me koronavirusin.

Disa prej ndryshimeve të bëra në lidhje me situatën nga COVID-19 ishin ndryshimet në buxhetin 2020, falja e gjobave dhe rikthimi i lekëve apo patentave dhe automjeteve brenda 15 majit, inspektimi sanitar, si dhe marrëveshja e përbashkët Shqipëri-KE për kundërmasat mjekësore.

Kjo është seanca e tretë që Kuvendi ka mbajtur lidhur me situatën e krijuar nga koronavirusi.

PROJEKTLIGJET DHE AKTET NORMATIVE TË MIRATUARA

.Akti normativ nr. 14, date 11 prill “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë
15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë
kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID -19”, të ndryshuar””. (pdf)
(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për
miratim)
Pyetje
Shprehet nismëtari.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Relatore: Klotilda Bushka
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit.

 1. Akti normativ nr. 15, datë 15 prill 2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, “Për buxhetin
  e vitit 2020”, të ndryshuar””. (pdf)
  (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për
  miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari
  Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
  Njeriut
  Relator: Anastas Angjeli
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare)
  Koha e votimit
 2. Akt normativ nr. 16, datë 17.4.2020 “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues
  të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19″.
  (Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për
  miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari.
  Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
  Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat
  Relatori: Jurgis Çyrbja
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit
 3. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të
  ndryshuar””.
  (Neni 78 – Kushtetutë dhe nenet 55 dhe 73-77 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari
  Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
  Relator: Besnik Baraj
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit (në parim, nen për nen, në tërësi)
 4. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të
  ndryshuar””.
  (Neni 78 – Kushtetutë dhe nenet 55 dhe 73-77 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari
  Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
  Relator: Besnik Baraj
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit (në parim, nen për nen, në tërësi)
 5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7643, datë 2.12.1992, “Për inspektimin sanitar”, të ndryshuar””.
  (Neni 78 – Kushtetutë dhe nenet 55 dhe 73-77 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari
  Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
  Relator: Ilirian Pendavinji
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit (në parim, nen për nen, në tërësi)
 6. Projektligji “Për shërbimet e pagesave”.
  (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje

Shprehet nismëtari
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
3
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Relatore: Senida Mesi
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare.)
Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi.

 1. Projektligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.
  (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari.
  Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
  Relatore: Milva Ekonomi
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
 2. Projektligji “Për pyjet”.
  (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari.
  Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
  Relator: Ardit Konomi
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
  12. Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim,
  shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto – Romano, Durrës, miratuar me
  ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë
  koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar”. (pdf)
  (Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari.
  Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
  Relator: Rolant Xhelilaj
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
 3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
  Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për politikën për zhvillim për aksesin e
  barabartë gjinor në mundësitë ekonomike”. (pdf)
  4
  (Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari.
  Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
  Relatore: Senida Mesi
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.
 4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit, ndërmjet Republikë së Shqipërisë, Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të prokuruar kundërmasat mjekësore””.
  (Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)
  Pyetje
  Shprehet nismëtari.
  Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
  Njeriut
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
  Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian
  Relatore: Antoneta Dhima
  Diskutime
  (Shprehen grupet parlamentare.)
  Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.