Më 18 prill fluturimi i parë, krijohet zona doganore në Aeroportin e Kukësit

Ndërtimi i Aeroportit të Kukësit dhe mbajtja e fluturimit të parë më 18 prill, ka sjellë nevojën e vendosjes së zonës doganore në të.

Me vendim të Këshillit të Ministrave në fletoren zyrtare është publikuar vendimi për krijimin e zonës doganore në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit, që do të ketë një sipërfaqe prej 781 682 m2.

Vendimi

KRIJIMIN, SHTRIRJEN TERRITORIALE DHE KLASIFIKIMIN E ZONËS DOGANORE, AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I KUKËSIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 4, të ligjit nr.102/2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Krijimin e zonës doganore të përhershme, Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit, në brendësi të territorit doganor të Republikës së Shqipërisë.

2. Shtrirja e zonës doganore është në një sipërfaqe prej 781 682 m2, sipas planvendosjes, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi.

Testi i parë në Aeroportin e Kukësit u realizua me 3 mars dhe u komentua shumë për faktin se avioni, në fakt as nuk e preku pistën ku supozohet se do të ulje, duke e bërë ‘provën’ të pavlerë.

Kryeministri Edi Rama është shprehur edhe më herët se në këtë aeroport do t’i sjelël vota falas nga Anglia, Partisë Demokratike.