Energjia, në 2020 ra kosto e blerjes nga tregu i lirë, u rrit ajo nga KESH

Kosto e blerjes së energjisë për furnizimin e klientëve fundorë nga kompania publike e gjenerimit u rrit në vitin 2020 ndërkohë që krejt e kundërt ka qenë tendenca e kostos për blerjet nga tregu i lirë.

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) raportoi se Furnizuesi i Shërbimit Universal (pjesë e OSHEE) ka paguar më shumë për energjinë e marrë nga KESH në raport me vitin 2019.

“Kosto e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e kërkesë për furnizimin e klientëve fundorë gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019 të FSHU sh.a, ka pësuar një rritje prej 3% nga energjia e prodhuar prej KESH sh.a., ndërkohë që ka rezultuar me një rënie prej 21% të kostos së blerjes së energjisë nga Tregu i lirë dhe në një rënie prej 28% të kostos së energjisë së blerë nga prodhuesit me përparësi” thuhet në raportin e ERE.

Më lirë Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (pjesë e OSHEE) i kanë kushtuar blerjet e energjisë për të plotësuar humbjet në vitin 2020. “Kosto e blerjes së energjisë elektrike nga OSSH sh.a, për mbulimin e humbjeve të shkaktuara në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike gjatë vitit 2020 krahasuar me atë të vitit 2019 ka pësuar një rënie në masën 11% për prodhuesit me përparësi, 2% për energjinë e blerë nga HEC Ashta, në 19% për energjinë e blerë nga Tregu i lirë, ndërkohë që kosto e blerjes së energjisë së prodhuar prej burimeve të vogla të rinovueshme të energjisë elektrike nga dielli deri në 2 MË ka pësuar një rritje prej 46% për arsye dhe të futjes në operim të impianteve të reja prodhuese fotovoltaike” vlerëson Enti.

ERE nënvizoi se struktura e shpenzimeve lidhur me koston e blerjes së energjisë elektrike ka pësuar një rënie domethënëse gjendur në kushtet e pandemisë COVID-19 impakti i të cilës reflektohet dhe në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Për këtë referencë është raporti vjetor i Bursës së Energjisë së Hungarisë (HUPX) çmimi mesatar vjetor i tregut të ditës në avancë (HUPX/DAM) të energjisë elektrike në profilin bandë (baseload) për vitin 2020 ka rezultuar 39.00 Euro/MWh me një rënie prej 22.6% nga ai i vitit 2019 prej 50.36 Euro/MWh.

Lexo edhe :   Rritja e çmimit të apartamenteve në bregdet nuk ndalet

Por situate e pandemisë ndryshoi edhe strukturën e konsumit e për rrjedhojë edhe të ardhurat që janë arkëtuar për këtë energji të konsumuar. Sipas dokumentit pavarësisht rënies së kostos së blerjes së energjisë, bazuar në raportimet e FSHU sh.a. viti 2020 ka rezultuar dhe me një ndryshim në të ardhurat të gjeneruara nga shitja e energjisë elektrike ndaj klientëve fundorë, respektivisht me një rritje prej 7.54% për klientët familjarë dhe me një rënie prej 9.29% për klientët jo familjarë ku në total të ardhurat e realizuara nga shitja e energjisë elektrike nga FSHU sh.a. gjatë vitit 2020, kanë rezultuar me një rënie prej 1.34% krahasuar me të ardhurat e vitit 2019./ N.Mah (monitor)